Salgsbetingelser

Salgsbetingelser er tilgjengelig som en PDF-fil her

 

1. INNLEDNING/GENERELT

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke
annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai 1988 nr 27.

Alle summer i salgsbetingelsene er eks. mva.


2. LEVERING

Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.

Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv
forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kjøper.

Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.

Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret,
herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende.
Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra
mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko.

Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kjøper er ansvarlig for.

Alle forsendelser foregår for kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET

Varen og/eller tjenesten som leveres er slik som beskrevet i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt. Opplysninger hentet fra andre steder er bare bindende i den grad de er henvist til i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt.
Installasjon, igangsetting og opplæring må avtales særskilt og inngår ikke dersom det ikke er opplyst i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt.

Tilbud står ved lag i 30 dager.

 
4. PRISER

Priser er oppgitt eks. mva, gebyrer og frakt.

Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved selgers egen distribusjon av varer.
Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.

Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, gebyrer eller det inntreffer endringer i forholdet
mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.

Enkeltordre under kr 1.000 kan belastes med et småordretillegg.

5. BETALING

Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.

Kredittid er 15 dager.

Ved store leveranser faktureres kontraktsummen slik: 30 % av kontraktsummen ved kjøpekontraktens inngåelse, 60 % ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10 % ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over kr 500.000.

Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig tidsplan.
Krever kjøper bankgaranti, belastes kjøper kostnader for denne.

Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling fra forfall til betaling har funnet sted.

6. REKLAMASJONSRETT

Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter levering, jfr.pkt. 2.

I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted eller hos kjøper etter eget valg.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko.

Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger. Dersom kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan selger utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er betalt.

Reklamasjonsretten omfatter ikke ordinært vedlikehold, deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l. eller oppgradering av programvare.

7. REKLAMASJONSFRIST

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 14 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes innen 14 kalenderdager etter at mangelen blir oppdaget.

Samme frist gjelder også når kjøper senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.
 
8.REPARASJON

Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil somikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sinhelhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, derkjøper bærer alle kostnader.
For slike reparasjoner har kjøper en reklamasjonsrett på 6måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kjøpersdisposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den eroverlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kjøper.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblingereller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det sammegjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger Dersom kjøperved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kanselger utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum erbetalt.


9.ERSTATNING

Ved mislighold av kjøpekontrakten kan den part somrammes bare kreve erstatning for dokumentert økonomisktap etter bestemmelsene i lov om kjøp med følgende begrensninger:

A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tapgrunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikkekan nyttegjøre seg produktet), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

B. Erstatningen kan ikke overstige kontraktssummen.

 

 

10.PROGRAMVARE/DATAUTSTYR
Kjøper får bruksrett til programvare til bruk på det utstyretden er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere denne tilandre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper  ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted.

For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår sommedfølger fra de enkelte programvareleverandører.


11.SALGSPANT
Selger har salgspant i de solgte gjenstander til sikkerhet forsitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.


12.TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang tilopplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger eller andre forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelsemed avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13.RETUR/KREDITERING (ANNULLERING)

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykkefra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av varemed kjøpesum under kr 1.000 eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke.
Retur krediteres med en andel av kontraktssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.

 

14.TVIST, LOVVALG, VERNETING

Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst vedforhandlinger. Om partene ikke finner en løsning, behandlessaken etter norsk rett for norske domstoler med selgers forretningsadresse som verneting.


Lab Norge 03/2015